top of page

 הסכם ספק - עוסק פטור

הסכם ספק - עוסק פטור

הסכם זה נחתם באופן מקוון ביום

מצד אחד בין:


לבין, מצד שני


שם: "מרכז דיאלוג – המרכז לייעוץ וטיפול רגשי" באמצעות בעליו גב' שואנה אשכנזי

ת.ז. 324362987

מרחוב שדרות בן גוריון 14 קריית ביאליק

להלן: ״מרכז דיאלוג״ או "המרכז"

 

הואיל: והצדדים להסכם זה מעוניינים לשתף פעולה ביניהם, כך שהמרכז יאפשר לספק להציע שירותים כהגדרתם בהסכם זה לפונים למרכז, והמרכז מעוניין לאפשר לפונים לקבל מהספק את השירותים האמורים בהסכם זה;

והואיל: והצדדים מעוניינים להסדיר את ההתקשרות שביניהם בהסכם זה, בו ייקבעו מלוא חובות וזכויות הצדדים במסגרת ההתקשרות האמורה;לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 

1. מסגרת ההתקשרות

 

.1.1 הצדדים מתקשרים ביניהם בהסכם זה, במסגרתו יהא המרכז רשאי להפנות לספק פונים מהמרכז והספק יספק לאותם פונים את השירותים כהגדרתם בהסכם זה, הכל בהתאם להוראות הסכם זה.

 .1.2 מובהר, כי הסכם זה מהווה הסכם מסגרת בלבד ואין בו כדי לחייב את המרכז בהפניית מספר מינימלי או מקסימלי כלשהו לספק, אלא בהתאם לצורכי המרכז וזמינות הספק ובהתאם לשיקול דעת המרכז בלבד. כמו כן, אין בהסכם זה כל בלעדיות כלפי הספק למרכז והמרכז יהא רשאי להתקשר בהסכם דומה עם כל ספק נוסף. כמו כן, הספק יהא רשאי להתקשר ללקוחות אחרים שמגיעים לא דרך המרכז.

.1.3 התמורה בגין הפניית פונים לספק תהא כפי שנקבע בהסכם זה להלן, ומעבר לכך לא תשולם תמורה נוספת.

.1.4 כמו כן, ידוע לספק כי ככל שלא יעביר במועד שיתבקש חומרים מקצועיים בפורמט מספק לשם הקמת "דף מטפל " באתר האינטרנט הייעודי של המרכז כאמור, או במקרה בו הספק ידרוש שלא להיכלל במסגרת השיווק הישיר במדיה הדיגיטלית על ידי המרכז, עשוי הדבר לפגוע בהיקף ההפניות שיהיו מהמרכז לספק, ולספק לא תהא כל טענה כנגד המרכז לעניין זה.

1.5. למרכז שיקול דעת מוחלט לקבוע את תצוגת האתר, את סדר נותני השירותים והפורמט בו הוצג המידע. עשוי להיות שוני באופן ההצגה מספק אחד למשנהו.

1.6. ידוע לספק, כי נכון להיום מציע המרכז שירותים לצוות הספקים העובדים עימו )הרצאות העשרה וקבוצת הדרכת עמיתים,( ללא תשלום, כל זאת על בסיס מקום פנוי. אין באמור כדי לחייב את המרכז להמשיך ולהעניק שירותים אלו ללא תשלום ו\או לא להציע שירותים כאמור בתשלום, הכל לפי בחירת המרכז, והספק יהא רשאי לבחור באופן חופשי האם הינו מעוניין לצרוך שירותים אלו אם לאו, בהתאם לשיקול דעתו.2. השירותים

 .2.1 השירותים שיסופקו על ידי הספק למטופלים שיופנו על ידיו הנם כמפורט להלן, בהתאם לכל מקרה שיופנה:  טיפול ישיר בילדים, מתבגרים, מבוגרים, הדרכות הורים, טיפול זוגי, טיפול משפחתי וכיוצא באלו, לפי התחומים לגביהם הצהיר הספק כי יש לו בהם התמחות . ככל שהחליט הספק לשנות את קהל היעד לו הוא מעניק שירותים, בכל אופן, יעדכן על כך את המרכז  באופן מידי על מנת שתבוצע התאמה בין הפניית המטופלים לספק על ידי המרכז, בהתאם לקהל היעד המתאים.

2.2. השירות תינתן במבנה של מרכז דיאלוג – רחוב קק"ל 5 קריית מוצקין.


התחייבויות והצהרות הספק

 .3.1 הספק מתחייב כי הנו בעל כל האמצעים, הידע, הניסיון, המיומנות והמקצועיות הנדרשים לצורך מתן השירותים על פי הסכם זה ובידיו כל האישורים, ההיתרים, הרישיונות, הביטוחים וההסמכות הנדרשים לצורך מילוי כל התחייבויותיו לפי הסכם זה. הספק ימציא למרכז כל אישור אשר יידרש לפי האמור לעיל, לרבות תעודות, רישיונות, היתרים ועוד.

.3.2 הספק מאשר ומצהיר כי אין כל מניעה להתקשרותו של הספק בהסכם זה או לביצוע התחייבויות הספק על-פי הסכם זה.

3.3. הספק מתחייב לספק את השירותים למטופלים אשר יופנו אליו על ידי המרכז. במקרה בו יבחר הספק שלא לקבל מטופל שהופנה אליו כאמור, יש באפשרותו לעשות כן זאת משיקולים סבירים ומקצועיים, אולם עליו להודיע על כך למרכז באופן מידי ולא יאוחר משני ימי עסקים. הספק מתחייב לקבל לטיפולו ולקלוט 4 מטופלים לפחות  בכל זמן נתון אשר הופנו אליו מאת המרכז. היה והספק יודע כי בשבוע מסוים, באופן חריג ובשל נסיבות חריגות, לא יוכל לעמוד בהתחייבותו זו, עליו לדווח על כך לאלתר למרכז, על מנת שהמרכז יוכל להיערך לכך ולהפנות פניות של מטופלים בהתאם לנותני שירותים אחרים.

3.4 הספק מתחייב לתת את השירותים באופן מקצועי, הוגן ושוויוני לכל דבר ועניין (הן ביחס לתמורה המשולמת בהתעלם מהעמלה המשולמת למרכז וכן ביחס לטיב בהיקף השירות), במועדים ובאופן כפי שניתן לכל יתר מטופליו שאינם מגיעים דרך המרכז, וזאת גם בהתאם לכללים והמדיניות הנהוגים במרכז. בכלל זה, הספק מתחייב ליצור קשר טלפוני להיכרות ותיאום טיפול עם המטופל תוך יום עסקים מקבלת הפנייה וכי זמן ההמתנה לטיפול לא יהא ארוך מזמן ההמתנה המקובל אצל הספק ביחס  למטופלים אחרים ולא יעלה על 10 ימי עסקים וכן המטופלים יזכו לקבל, ללא תמורה נוספת, שירותים שהספק מעניק באופן שגרתי למטופלים אחרים שלו כמו שיחות טלפון נוספות ללא חיוב.

.3.5 הספק מתחייב לשאול כל לקוח הפונה אליו בקשר עם מתן השירות, אם הלקוח הנו מטופל שהגיע דרך המרכז. המרכז מצדו מתחייב להודיע לספק טלפונית או במייל או בוואטסאפ על כל לקוח שהופנה על ידו לספק בציון שמו של הלקוח ופרטי התקשרות עמו.

3.6. הספק מתחייב להמציא למרכז, בכל עת ובמהירות המרבית האפשרית בנסיבות העניין, כל מידע נוסף שיידרש על ידי המרכז לגבי השירותים או אופן מתן השירותים.

3.7 הספק מתחייב להודיע למרכז תוך 24 שעות על סיום טיפול מכל סיבה שהיא.

3.8. הספק מתחייב להודיע למרכז בכתב, ללא דיחוי, על כל תלונה אשר תתקבל אצלו או אצל מי מטעמו בקשר עם השירות אשר ניתן למטופלים על ידי הספק בהתאם להוראות הסכם זה. פנה המטופל בכתב אל הספק, יצרף הספק את העתק פניית המטופל אל הודעתו למרכז כאמור.

3.9. הספק מביע הסכמתו לביצוע בדיקות ובקרות יזומות מטעם המרכז בכל הקשור לאופן מתן השירותים הניתנים על ידי ספק מכוח הסכם זה, וזאת לרבות בדרך של סקר, שאלון, בדיקה טלפונית וכן בכל  דרך.

3.10. הספק מתחייב שלא להזכיר בכל דרך שהיא, בין בעצמו ובין באמצעות כל גורם הפועל מטעמו או עבורו,  את שמו של המרכז, ולא לעשות שימוש בסימן מסחרי כלשהו השייך למרכז, אלא אם כן קיבל אישור מראש ובכתב לכך ובהתאם לתנאים ולפרטים שנכללו באותו אישור.

3.11. הספק מתחייב לשמור על סודיות ולא להעביר כל מידע במישרין או בעקיפין בנוגע לתמורה המשולמת למרכז לכל גורם הקשור אליו או למי ממטופליו.

3.12.הספק מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל נתון או מידע שיגיע אליו או לכל מי מטעמו בקשר למרכז או  לכל גורם הקשור אליו או למי ממטופליו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, לא יעבירו לצד אחר כלשהו אלא לשם הטיפול הנדרש ממנו לפי הוראות הסכם זה, ולא יעשה בו שימוש כלשהו שאיננו לצורך מילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה, הן בתקופת ההסכם והן לאחריה וללא הגבלת זמן.

3.13. הספק מצהיר ומתחייב, כי אין ולא יהיו בינו לבין המרכז יחסי עובד-מעביד בקשר עם הסכם זה והוא מוותר על כל טענה או דרישה הקשורה לקיומם של יחסי עובד-מעביד בקשר עם הסכם זה.

3.14. הספק מתחייב לעמוד בכל החובות החוקיות החלות עליו לרבות תשלום ודיווח מס.

3.15. במידה והמטופל לא משלם על קיום המפגש, מכל סיבה שהיא, המרכז לא יגבה את העמלה. סעיף זה מוגבל לפגישה אחת בלבד עם אותו מטופל.4. תקופת ההסכם

4.1 תקופת ההתקשרות הינה לשנה אחת שתחילתה ביום:

בסיומה ביום:

 

.4.2 ההסכם יוארך מאליו באופן אוטומטי לשלוש תקופות נוספות בנות שנה אחת בכל פעם, אלא אם כן  ניתנה על-ידי מי מהצדדים הודעה בכתב על אי הארכת תקופת ההסכם 30 יום לפחות לפני תום תקופת ההסכם או ככל שהודיע על ביטולו בהתאם לסעיפים -4.3 4.4 להלן. מובהר בזאת כי סך תקופות ההתקשרות לא תעלנה על ארבע שנים.

.4.3 על אף האמור לעיל, יהא המרכז רשאי להודיע לספק על סיום ההסכם לאלתר, זאת ככל שלדעת המרכז הפר הספק איזה מהתחייבויותיו או מצא כי הספק איננו מעניק שירות העומד בסטנדרטים המקצועיים

של המרכז או בכדי למנוע הפרת הוראת כל דין. במקרה כאמור, יהא המרכז רשאי להודיע לספק על סיום ההסכם באופן מידי.

.4.4 כמו כן, מבלי לגרוע מהאמור, במהלך תקופת ההתקשרות, יהיו הצדדים רשאים להביא הסכם זה לסיומו מכל סיבה שהיא, ובלבד שהודיעו על כך בכתב לצד שכנגד 45  ימים לפני המועד בו ביקשו לסיים את ההתקשרות או במתן הודעה על סיומו המיידי של ההסכם, ככל שנדרשו לעשות כן על ידי רשות מוסמכת או לפי כל דין.

4.5 למרכז קיימת הזכות לשנות את תעריפי העמלות ו/או התמורות ( להלן סעיף 5 ) של הפניות חדשות, ובלבד שעשה זאת בהודעה מראש לספק 45 יום לפני עדכון התעריף ובתיאום מראש של שני הצדדים.

 

5. התמורה

 .5.1 התמורה לה יהא זכאי הספק עבור השירותים מלקוחות המרכז הנה כמפורט להלן, והיא מהווה את מלוא התמורה בגין מתן השירותים לפי הסכם זה. הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה המפורטת להלן.

כאמור:

5.2. התמורה שישלם כל מטופל שהופנה על ידי המרכז תהא כמפורט בטבלה שלהלן ("התמורה הכוללת"), כאשר כל עוד לא סוכם אחרת עם המרכז, התשלום הרגיל לשעת טיפול הינו 300 ש"ח כולל מע"מ ומתוך התמורה הכוללת הספק ישלם למרכז עמלה כמפורט להלן: עלות של שתי פגישות ראשונות על סך 600 ש"ח כולל מע"מ.

לדוגמא: הספק ישלם למרכז 600 ש"ח כולל מע"מ עבור ההפניה לאחר שהתקיימה הפגישה הראשונה והשנייה עם המטופל.

.5.3 התשלום המפורט לעיל הינו כולל מע"מ. שעת טיפול מוגדרת 50 דקות.

5.4. תשלום התמורה הכוללת כאמור ייגבה על ידי הספק ישירות מהמטופל, באמצעות אמצעי התשלום  אשר פרטיו נמסרו לספק על ידי המטופל. הספק מחויב לגבות מהמטופל את המחיר הסוכם מראש עם המרכז, כאשר מחיר רגיל יוגדר 300 ש"ח לשעת טיפול כאמור וכל החלטה למתן הנחה כלשהי למטופל תיעשה בתיאום מראש עם המרכז, אלא אם הספק מוכן לספוג את ההנחה המלאה על חשבונו.

5.5. הספק מחויב להמציא למטופל חשבונית/ קבלה על מלוא הסכום (התמורה הכוללת כולל מע"מ).

.5.6 התמורה המגיעה למרכז בגין חלקו בהפניית המטופלים כאמור, תועבר על ידי הספק בתום הפגישה השנייה, לאחר מכן יעבור המטופל להיות מטופל פרטי של הספק והמרכז לא יגבה עוד את חלקו עבור הטיפול בו.

.5.7 בוטל ההסכם מסיבה כלשהיא, יהיה הספק זכאי להמשיך לטפל בלקוחות שהופנו אליו על ידי המרכז. כמו כן, היה והופנה לספק מטופל מסוים אשר לא החל טיפול במועד ההפניה, אולם מטופל זה פנה שוב לספק ישירות לצורך תחילת טיפול בתוך תקופה של 12 חודשים ממועד הפנייתו לראשונה על ידי הספק, יהא הספק מחויב בתשלום העמלה למרכז.

5.8. ידוע לספק, כי הפניה של מטופל על ידי הספק לספק אחר מטעם המרכז, תיעשה תמיד דרך המרכז ותיחשב להפניה המחויבת בעמלה, כמפורט בסעיף .5.2 לעיל והספק מתחייב להודיע למרכז על כל הפניה כאמור. היה ופעל הספק בניגוד לאמור, יישא הספק בתשלום העמלה המגיעה למרכז ובמקרה כאמור למרכז קיים שיקול דעת מלא באם להמשיך את ההתקשרות עם הספק או לא. 

5.9 ידוע לספק, כי במידה ופנה מטופל חדש ישירות לספק באמצעות המלצה מאחד מהמטופלים / לקוחות המרכז, ובמידה והספק החליט להעניק שירותים למטופל החדש, יעדכן הספק את המרכז במידי, תוך שני ימי עסקים, ומטופל זה יחשב כלקוח המרכז לכל דבר ועניין לרבות תשלומי העמלות  שיעוברו למרכז בגין המטופל החדש.

5.10. אי עמידתו של הספק בהתחייבויותיו כמפורט בסעיפים 5.7-5.9. תהווה הפרה יסודית של הסכם

זה ולמרכז שמורה הזכות לתבוע מהספק את מלוא הסכומים שלא הועברו למרכז על ידו, לרבות הפרשי  ריבית והצמדה. במקרה כאמור, יהא המרכז רשאי לקזז לספק סכומים המגיעים לו מהספק בגין סעיפים אלו.

 

6. אחריות ושיפוי

 .6.1 הספק יהא אחראי בין במישרין ובין בעקיפין, לנזק או אובדן מסוג כלשהו, ישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, שייגרם לספק או למרכז או עובדיו, נציגיו או מי מטעמו או לאדם שלישי כלשהו עקב או תוך כדי או בקשר למתן השירותים אשר נגרמו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו עקב מעשה רשלני או מחדל של הספק בין במישרין ובין  בעקיפין. אחריות הספק כלפי המרכז אינה גורעת מאחריותו כלפי המטופל, בהתאם להוראת כל דין או הסכם.

6.1.1 בכל מקרה של תביעה נגד המרכז או מי מטעמו, בגין נזק או אובדן כאמור בסעיף זה לעיל, המרכז מתחייב להודיע לספק על כל מכתב דרישה או תביעה או תלונה מייד כשהגיעו לידיו ולאפשר לספק להתגונן בכל דרך משפטית על פי שיקול דעתו.

6.1.2 בכל מקרה שהוגשה תביעה כנגד המרכז או מי מטעמו בשל מעשה רשלני או מחדל של הספק,  והחל ההליך המשפטי , הספק ישלם למרכז כל הוצאה בגין ההליך המשפטי כולל שכר טרחת עורכי דין , וזאת לפי דרישת המרכז ומבלי להמתין לסיום ההליך ו/או קבלת פסק דין.

6.1.2. חויב המרכז בתשלום ללקוח בשל מעשה רשלני או מחדל של הספק, זאת במסגרת פסק דין בו הוכח כי הספק התרשל, יפצה הספק את המרכז או מי מטעמו אשר נגדו הוגשה התביעה בגין כל סכום בו יחויב בשל או בקשר לנזק, אובדן או פגיעה כאמור, וכן בגין מלוא הוצאותיו בגין ההליך המשפט, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין, הכל כפי שנקבע בפסק הדין  כאמור.

6.1.3 הספק ישמור על שמו הטוב של המרכז, ימנע מכל פרסום בעל אופי שלילי בכל מדיה אפשרית, וכן בפני מטופלים וכל צד שלישי וישפה את המרכז בפיצוי מוסכם בסך של 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק.

 

7. ביטוח

 .7.1 לכיסוי אחריותו על פי ההסכם אך מבלי לגרוע ממנה הספק מתחייב לערוך על חשבונו ולהחזיק בתוקף בכל תקופת הסכם זה וכל עוד עלולה להיות כלפיו חבות שבדין בקשר למתן השירותים על פי הסכם זה, ביטוחים מתאימים, ולכל הפחות ביטוח אחריות מקצועית. הספק מתחייב, כתנאי לתוקפו של הסכם זה, כי עובר לחתימת הסכם זה ימציא למרכז אישור על קיום הביטוחים בנוסח כאמור. ידוע  לספק כי המרכז רשאי לערוך בקרה, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובאמצעים שימצא לנכון, על מנת לוודא שהספק עומד בהתחייבויותיו לפי סעיף זה, וכי הפרה של התחייבות כלשהי כאמור בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם על ידי הספק.


8. שונות

 .8.1 הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין, הנחיות או נהלים רלוונטיים בכל הנוגע לקיום הוראות הסכם זה ולמתן השירותים נשוא ההסכם.

.8.2 הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את ההסכם, כולו או חלקו, או כל טובת הנאה על  פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד את זכויותיו על פי הסכם זה לרבות מסירת העברת ביצוע השירותים לאחר, כולן או חלקן, אלא אם קבל את הסכמת המרכז מראש ובכתב.

.8.3 הסכם זה מהווה את ההסכם המלא שבין הצדדים ואין כל תוקף לכל הסכמה אחרת שנעשתה ביניהם, עובר לחתימת הסכם זה.

.8.4 אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן לצדדים שלישיים, מעבר לזכויות המוקנות להם על פי דין.

.8.5 הסמכות המקומית הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע להסכם תהא נתונה לבית המשפט המוסמך עניינית אשר מקום מושבו בעיר קריית ביאליק. הצדדים מוותרים מראש על זכותם לפנות לכל בית משפט אחר אשר מקום מושבו אינו בעיר קריית ביאליק.

 

bottom of page